Історія кафедри

Історія становлення та розвитку кафедри іноземних мов Буковинського державного медичного університету

Історія кафедри іноземних мов починається у листопаді 1944 р. і тісно пов'язана з історією розвитку Чернівецького державного медичного інституту, його становленням та зміцненням як центру медичної науки і підготовки лікарів та наукових кадрів на Буковині.

Першим її керівником був викладач латинської мови С.Д. Веселашко. Надалі упродовж тривалого періоду завідувачем кафедри був кандидат філологічних наук, доцент Х.Я. Лекер. З 1962 до 1965 р. кафедру очолював викладач англійської мови Б.І. Федосєєв. У грудні 1965 року завідувачем кафедри стає кандидат філологічних наук, нині професор кафедри, Н.М. Соловйова, яка працює в інституті з 1956 року. З вересня 2002 року посаду завідувача кафедри обіймає кандидат філологічних наук, доцент О.М. Рак.

У перші роки роботи викладацький склад кафедри постійно змінювався: на кафедрі було більше сумісників, аніж штатних викладачів. З часом кафедра поповнилася молодими викладачами, ентузіастами своєї справи: О.М.Антоновою, М.І.Захаровою, Д.І.Лоюком, І.С.Чучукало (німецька мова), З.П.Гриніною, В.Т.Нагайчуком (французька мова), Є.П.Фоменко (англійська мова), С.Г.Теслюком (латинська мова). До вересня 1950 року колектив кафедри був повністю укомплектований штатними викладачами. З цього моменту починається його плідна педагогічна, методична і наукова діяльність.

Йшли роки. Кафедра змінювала свій зовнішній вигляд. Колишніх навчальних кімнат не впізнати. Сьогодні ми маємо 13 світлих, просторих, сучасно оформлених аудиторій.

Виріс і науковий потенціал кафедри. Нині – це чотири кандидати філологічних наук, із них – один професор і три доценти, вісім старших викладачів, вісім викладачів, три старших лаборанти.

Навчально-методична робота кафедри пов'язана зі специфікою вишу, скерована на вивчення питань методики викладання іноземної мови як другої, мотивації через кінцеву мету, інтеграцію з профілюючими кафедрами університету, пізнання й опанування медичної термінології, інтеркомунікації у типових ситуаціях, опису структурних особливостей стандартних текстів, до яких звертається фахівець-медик, актуалізації сучасних засобів навчання, впровадження режиму тестових методик.

Великі зміни відбулися в лінгвометодиці. Основною метою вивчення іноземних мов у медичному виші стає практичне оволодіння іноземною мовою, тобто набуття навичок спілкування та вмінь розуміти автентичний текст як із словником, так і без нього. У зв'язку з цим змінився характер організації практичних занять на всіх етапах навчання, методика викладання. Це вимагало ще більших зусиль усього колективу кафедри, оскільки треба було укладати нові методичні розробки до практичних занять, записувати оновлений навчальний матеріал на феромагнітну плівку, створювати навчальні діафільми, використовувати технічні засоби навчання.

У 70-ті роки колектив кафедри працював над подальшим удосконаленням викладання іноземних і латинської мов, пошуком нових ефективних форм навчання. Уніфікована кафедрою модель курсу іноземних мов у медичному ВНЗі була схвалена виїзним засіданням Центральної проблемної навчально-методичної комісії і рекомендована до впровадження в Україні (1979 рік). Ця модель вміщує кількісний і якісний розподіл навчаючого і контролюючого матеріалів, створення поряд із традиційними нових структур практичних занять, розробку видів роботи до кожного з них із урахуванням фактора часу, позааудиторні форми роботи, застосування аудіовізуальної наочності, доцільно підібраної і вдало впровадженої в структуру практичних занять.

Набутий викладачами досвід навчально-методичної роботи слід було узагальнити, тому з 1978 по 1981 роки кафедрою було заплановано і завершено комплексну науково-дослідну роботу на тему “Наукова організація аудиторної і позааудиторної самостійної роботи студентів”, практичним виходом якої є чотири лабораторні практикуми і три методичні посібники, які відповідають завданням моделювання І – ІІІ етапів навчання основного курсу іноземної і латинської мов у вищому медичному навчальному закладі.

Починаючи з 1986 року, зусилля колективу кафедри спрямовані на дослідження статистичної презентації спеціальної лексики та її функціональних характеристик у підмові медицини. Тематика ґрунтується на лексико-семантичному аналізі термінів систем англійської, німецької, французької субмов промислової токсикології, екології, генетики, терапії, хірургії, психіатрії, дермато-венерології, педіатрії, парамедицини, стоматології.

Традиційний курс латинської мови трансформувався в якісно нову навчальну дисципліну – латинська мова й основи медичної (фармацевтичної) термінології. Об'єктом вивчення є не тільки елементи граматики латинської мови, а й фонетика, графіка, морфологія, синтаксис словосполучень, лексичний і словотворчий матеріали класичних мов, продуктивні моделі термінотворення у різних підсистемах медичної і фармацевтичної термінологій.

Викладачі кафедри входять до складу авторських колективів університету, що працюють над укладанням галузевих термінологічних словників, навчальних посібників, підручників. За останні роки у світ вийшли: словник хірургічних термінів (1991 р.), короткий тлумачний словник психіатричних термінів (1993 р.), словник загально-біологічних термінів (1996 р.), словник-посібник акушерської та гінекологічної термінології (1997 р.), російсько-українсько-латинсько-німецький словник дермато-венерологічних термінів (1998 р.), короткий тлумачний словник українсько-латинської оториноларингологічної термінології (2003 р.), англо-французько-український словник медичних і парамедичних термінів (2009 р.). Проведені дослідження термінологічного корпусу та розшарування лексики з метою її диференціювання покладені до основи дисертацій В.Г.Синиці і А.М.Семисюк. Всього за роки існування кафедри виконано 8 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук: Х.Я.Лекер (1950 р.), І.Н.Долініна (1968 р.), Н.М.Соловйова (1970 р.), В.С.Бабенко (1973 р.), В.Г. Синиця (1985 р.), А.М. Семисюк (1993 р.), О.М. Рак (2001 р.), Б.І. Лабінська (2004 р.) , Бицко Н.І. (2012). Сьогодні на кафедрі виконуються 1 докторська і п’ять кандидатських дисертацій.

Значно підвищилась останніми роками мотивація вивчення іноземних та латинської мов у неспеціальному виші. Цьому сприяють щорічні проведення конкурсів на кращий переклад текстів за фахом, знання латинської, української медичної термінології, тури олімпіад з іноземних та латиської мов, де наші студенти виборюють призові місця, наукові конференції іноземними мовами з актуальних проблем медицини, екології та краєзнавчої тематики. Знання і вміння, що формуються у студентів у процесі опанування іноземних та латинської мов, є основою для подальшого вдосконалення навичок вільної орієнтації в медичній термінології на клінічних кафедрах університету і має на меті підготувати майбутніх фахівців у галузі медицини для спілкування з зарубіжними делегаціями і стажування в медичних закладах за кордоном.

У 2005/2006 навчальному році у процес викладання іноземних та латинської мов було впроваджено кредитно-модульну систему навчання з інтенсивним використанням сучасних комп’ютерних інформаційних технологій та інноваційних дидактичних методик. Запровадження Болонських принципів, що є і чинником євроінтеграції України, і засобом підвищення доступу громадян до якісної освіти, потребувало глибокого реформування структури та змісту освіти, технологій навчання, їх матеріального і методичного забезпечення.

Виконуючи Національну програму "Освіта. Україна ХХІ сторіччя", яка передбачає забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження України у трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації, колектив кафедри працює над наповненням серверу дистанційного навчання навчально-методичними матеріалами, які розміщені у середовищі “Moodle” (Modular Object Oriented Distance Learning Management System). Завдяки цій системі студент має можливість через Інтернет ознайомитись з навчальним матеріалом, який подається у вигляді інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник тощо), виконати завдання, пройти тестування і т. п.

Неодноразово кафедра обиралася місцем проведення семінарів-нарад завідувачів кафедр іноземних мов вищих медичних навчальних закладів України, де вирішувалися питання статусу іноземних та латинської мов у становленні сучасного фахівця-медика, вдосконалення методики викладання іноземних та латинської мов за умов формування загальноєвропейського освітнього простору.

Семінар-нарада завідувачів кафедр іноземних мов медичних вузів України

Матеріали нарад віддзеркалені у виданих навчально-методичних збірниках (1992, 2006 роки).

У зв’язку з відкриттям в університеті нових спеціальностей “Медична психологія”, “Фармація”, ”Стоматологія” колектив кафедри був залучений до розробки типових робочих навчальних програм, посібників і підручників з іноземних та латинської мов для студентів І-ІІ курсів. Викладачами кафедри укладені та впроваджені у навчальний процес наступні посібники і підручники: “Екологія. Охорона навколишнього середовища” (1997 р.), “Німецька мова для медичних сестер” (1999 р.), французько-російсько-український словник-посібник медико-психологічних термінів (2003 р.), “English in Psychology Science” (2004 р.), “Deutsch in der klinischen Pharmazie” (2004 р.) “English for Students of Stomatology” (2006 р.), English for Students of Pharmacy” (2007 р.), “Основи лікарської рецептури” (2008 р.), “Тестові завдання з німецької мови для студентів І-ІІ курсів, які навчаються за кредитно-модульною системою” (2008 р.), “English for Nursing” (2009 р.), “Studeamus Linguae Latinae” (2011 р.).

З метою подальшого забезпечення студентів підручниками та навчальними посібниками викладачі кафедри залучені до написання трьох національних підручників з французької, англійської та німецької мов.

Кафедра іноземних мов проводить багатогранну роботу щодо надання кваліфікованої допомоги профільним кафедрам, органам охорони здоров’я області та міста з перекладу наукових статей, медичної документації, інструкцій до медичних препаратів, медичного обладнання, оформлення витягів та діагнозів з історії хвороб іноземними та латинською мовами. Викладачі кафедри проводять заняття з викладачами університету, які вдосконалюють свої знання з англійської мови для здійснення навчального процесу зі студентами-іноземними громадянами.

Витоки досвіду виховної роботи сягають у 70-ті роки, коли викладачі кафедри активно співпрацювали зі студентським клубом інтернаціональної дружби “Меридіан” (президент Н.М.Соловйова), який був центром інтернаціонального виховання у нашому навчальному закладі.

У 2002 році кафедра стала ініціатором створення міської організації “Асоціація ДРУЗІ” (президент – доцент О.М.Рак), основною метою роботи якої є культурний обмін та налагодження зв’язків з навчальними закладами близького і далекого зарубіжжя для проходження стажування студентів, викладачів, лікарів та інтернів.

Упродовж всієї діяльності кафедри викладачі є кураторами студентських академічних груп. Традиційними та результативними формами позааудиторної виховної роботи є залучення студентів до громадського життя університету, студентського самоврядування, участі у благодійних акціях, організації зустрічей та діалогів з видатними людьми Буковинського краю, екскурсій по визначних місцях України, відвідування музеїв, виставкових зал, театральних вистав з подальшими обговореннями та дискусіями.

Надзвичайної популярності серед студентів університету набули вечори, організовані співробітниками кафедри: “День іноземних мов”, “День республіки Індія” та інші. Вони сприяють зміцненню дружби багатонаціональної сім’ї студентів, розвивають їхній інтелект, підвищують мотивацію вивчення іноземних мов.

За досягнення у виховній роботі серед студентської молоді, за значний внесок у справу підготовки медичних та фармацевтичних фахівців, успіхи у виданні навчальної та навчально-методичної літератури, розвиток міжнародних зв’язків колектив кафедри був двічі нагороджений Грамотами університету, а у 2003-2004 н. р. професорсько-викладацький склад кафедри занесений до книги Пошани університету. Доцент Синиця Валентина Григорівна і старший викладач Войткевич Ніна Іванівна за активну участь у житті міської територіальної громади та принципову життєву позицію у роботі зі студентською молоддю були відзначені подякою Чернівецького міського Голови. В 2010 році за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм завідувач кафедри Рак Олександр Михайлович був нагороджений Грамотою Чернівецької облдержадміністрації, а професор кафедри Соловйова Ніна Михайлівна – Грамотою обласної ради.

Колектив кафедри іноземних мов завжди прагнутиме досягти високого рівня у педагогічній, навчально-методичній, науковій та виховній діяльності.